Παραδοτέα

Π.Ε. 1 Χαρτογράφηση του επιχειρηματικού και λοιπού δυναμικού της περιοχής

1.1        Έκθεση καταγραφής επιχειρηματικού και λοιπού δυναμικού της περιοχής

1.2        Μελέτη εντοπισμού παραγόντων που προάγουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

1.3        Μελέτη σκοπιμότητας για ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών Κ.Ε.

 

Π.Ε.2  Έρευνα αγοράς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

2.1        Μελέτη έρευνας αγοράς για την Κ.Ε. στην περιοχή

2.2        Σχέδιο μάρκετινγκ της κοινωνικής οικονομίας

2.3.       Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά

 

Π.Ε.3 Εκπαίδευση/κατάρτιση/υποστήριξη για την Κ.Ε.

3.1        Υλικό εκπαίδευσης

3.2        Case studies

3.3        Μελέτη ανάλυσης case studies

3.4        Έντυπα – έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης

 

Π.Ε.4 Δικτύωση – Διμερείς σχέσεις

4.1        Υλικό διημερίδας

4.2        Reports και κείμενα εργασιών B2B και B2C συναντήσεων

4.3        Μελέτη αποτύπωσης κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή

4.4        Πρακτικά λειτουργίας forum

 

Π.Ε.5 Σχεδιασμός δημιουργίας δομής υπηρεσιών θερμοκοιτίδας και one stop shop Κοινωνικών Επιχειρήσεων

5.1        Business plan ανάπτυξης δομής θερμοκοιτίδας και υπηρεσιών μιας στάσης

5.2        Οδηγός εκπαίδευσης on the job στελεχών θερμοκοιτίδας

5.3        Κανονισμός step by step λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών θερμοκοιτίδας

 

Π.Ε.6 Δημοσιότητα

6.1        Kαταθετήριο (ιστοτόπος) του ΑΙΘΗΚΟΥ

6.2        Εγχειρίδιο (tool kit) για τη χρήση και λειτουργία του καταθετηρίου

6.3        Υλικό ημερίδων

6.4        Video’s του έργου

 

W.P.1 Mapping of the entrepreneurial and other dynamics

1.1 Report on the entrepreneurial and other dynamics in the region

1.2 Study on identifying the factors that promote or impede the development of entrepreneurship

1.3 Feasibility study for the development of specific forms of Social Entrepreneurship

 

W.P.2 Market research on social entrepreneurship

2.1 Market research study for Social Entrepreneurship in the area

2.2 Social economy Marketing Plan

 

W.P.3 Training/consulting on Social Entrepreneurship

3.1 Training Material

3.2 Case studies

3.3 Case studies’ analysis

3.4 Records – Training evaluation report

 

W.P. 4 Networking – bilateral relations

4.1 Day conference material

4.2 Reports και work documents for B2B και B2C meetings

4.3 Study on the social capital

4.4 Operation Minutes of the forum

 

W.P.5 Design and development of incubator and one-stop-shop services structure

5.1 Business plan for incubator and one stop shop structure development

5.2 On the job training guide for incubator managers

5.3 Step by step regulation for the

 

W.P.6 Publicity

6.1 Aithikos data bank archive (website)

6.2 Archive’s use and operation tool kit

6.3 Conferences material

6.4 Project’s video

 

6.5 Papers in international conferences